Nauria Kadi Dey Padi Lyrics – Odia folk song lyrics

Nauria Kadi Dey Padi Details

Songs  by: Bhikari Bal

Writer(s): Bhikari Bal, Dr Kalicharan Patanaik

Nauria Kadi Dey Padi Lyrics

nauria

nauria re


karide pari re… kari de pari…

kalia baud aase

kalia baud aase, vijushi mari re

karide pari re, karide pari


panit kala roor

chahiyale mafushi der re

panit kala roor

chahiyale mafushi der

bhandi na dia tu aau

bhandi na dia tu aau ketevela per kari

karide pari re, karide pari


parimul deva pin

kadaaye kaudi naahin re,

parimul deva pin

kadaaye kaudi naahin

kavichandra kaheyai, sujhivi to seva kari

karide pari re, karide pari

nauria re

karide pari, karide pari, karide pari


Leave a Comment